http://thaiherbsbeauty.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 HOME

 PRODUCT

 ORDER / PAYMENT

 WEBBOARD

 DELIVERY STATUS

 CONTACT US

สถิติ

เปิดเว็บ27/03/2009
อัพเดท23/09/2021
ผู้เข้าชม247,409
เปิดเพจ384,730

สมุนไพร ใกล้ตัว

บทความที่น่าสนใจ

ข่าว สมุนไพร

Q & A

ปฎิทิน

« October 2022»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

บริการ

หน้าแรก
Hot Items
เว็บบอร์ด
iGetWeb.com
AdsOne.com

(ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2553 — 2555 (แผนระยะสั้น)

 

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 16:59:17 น.

เรื่อง  (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2553 — 2555 (แผนระยะสั้น)

ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2553 — 2555 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ตามที่กระทรวง   สาธารณสุขเสนอ  ส่วนกรอบวงเงินในการดำเนินงานให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  ที่เห็นว่าในปีงบประมาณ 2553 — 2554 ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป   และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.)  รายงานว่า  สธ. ได้ยกร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2553 — 2555 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้น 3 ปี  ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการแล้ว  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2552  โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1. กรอบนโยบาย

แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์  จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. 2542 มาตรา 57 ที่ให้มีการจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดในเขตพื้นที่อนุรักษ์  โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยยึดหลักความพอเพียงของวิถีชีวิต  และความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  การจัดการทรัพยากรโดยส่งเสริมสิทธิและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากร

1.2 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ  และคำนึงถึงความเป็นธรรมในการครองสิทธิ  การเข้าถึง การใช้และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

1.3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 2550 — 2554 ที่กำหนดมาตรการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร  และการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน  ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการคุ้มครองสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

2. วิสัยทัศน์

ดำรง รักษา ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร  ในพื้นที่เขตอนุรักษ์มิให้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2 เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงานในการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชน  และกำหนดวิธีการจัดการ  ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในการประสานงานและร่วมมือดำเนินงานสำรวจ  ศึกษาวิจัยสมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  ตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรอย่างเหมาะสม

3.4 เพื่อหารูปแบบหรือแนวทางของการจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและนำไปประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่เขตอนุรักษ์อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

4. แนวทางการดำเนินงาน

แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ฉบับนี้  เป็นแผนระยะสั้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2553 — 2555 ในพื้นที่เป้าหมายที่มีลำดับความเร่งด่วน  โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

4.1 จัดทำแผนงานการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค่าของสมุนไพรหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่บริเวณที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร

4.2 วางระบบการบริหารจัดการระดับพื้นที่  โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร  รวมทั้งการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ บทบาท  และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้านในการคุ้มครองสมุนไพรและเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในอันที่จะรักษาสภาพธรรมชาติ  ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าของสมุนไพรในพื้นที่บริเวณนั้น

4.3 ทำการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร

4.4 ดำเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และวิเคราะห์การเข้าไปในเขตอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. พื้นที่เป้าหมาย

การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย พิจารณาจากหลักเกณฑ์และข้อมูลทางวิชาการ และสถานการณ์สมุนไพรในพื้นที่ที่ได้มาจากการสำรวจศึกษาวิจัยในพื้นที่นำร่องที่ดำเนินงานในช่วงปี 2551 — 2552 โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ความสำคัญเร่งด่วน  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น คือ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สมุนไพร มีพืชสมุนไพรที่หายาก  มีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์  และสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  มีพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่น หรืออยู่ในภาวะวิกฤติ  มีการบุกรุกทำลายบริเวณถิ่นกำเนิด  หรือมีการเก็บหาสมุนไพรในเขตอนุรักษ์  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและความพร้อมของภาครัฐ องค์กร และชุมชน เป็นต้น พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานในช่วงปี 2553 — 2555 ประกอบด้วย 4 พื้นที่ดังต่อไปนี้

5.1 พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

5.2 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
5.3 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
5.4 พื้นที่ป่าเขาสลัดได  อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 พฤษภาคม 2553--จบ-

 

view
view